Verhoogde zorg: Cognitief zwak functioneren

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op cognitief vlak?

In het kort

In verhoogde zorg bespreken leerkrachten binnen een zorgoverleg vragen en zorgen rond het cognitief functioneren van een leerling of een groepje leerlingen in de klas. Leerkrachten melden aan met een duidelijke hulpvraag, op basis van alle relevante verzamelde informatie, vanuit een brede kijk op de leerlingen en gelinkt aan de nagestreefde (leerplan)doelen voor die leerling of leerlingengroep. Ouders en leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij dit overleg.

De deelnemers aan het zorgoverleg houden rekening met relevante informatie over het welbevinden en de betrokkenheid op school, de thuis- en leefcontext, andere leergebieden, evenals informatie over de aanpak in de klas (tot nu toe) en het effect daarvan. De betrokkenen hebben ook aandacht voor het feit dat sommige leerlingen trager of anders ontwikkelen op vlak van organiseren, plannen, metacognitie, volgehouden aandacht, taakinitiatie… Deze executieve functies staan in nauw verband met het leren van schoolse vaardigheden en vragen bijkomende ondersteuning. De betrokken actoren waken er tijdens het zorgoverleg over dat ook positieve aspecten en stimulerende factoren aan bod komen. Deze kunnen immers een insteek zijn om het aangemelde probleem aan te pakken.

In het ADP kan je manieren vinden om meer informatie te verzamelen. Dit is nodig om, samen met ouders en leerling, de onderwijs- en opvoedingsbehoeften zo helder mogelijk te krijgen in functie van vooropgestelde doelen. De aanpak wordt hierop afgestemd, vertrekkende vanuit de leerplandoelen. Alle betrokkenen gaan samen na of het nodig is om deze aan te passen. Voor alle betrokken partijen is het duidelijk wie waarom, wanneer, waar en hoe welke maatregelen neemt.

Bij het bepalen van de aanpak houdt het zorgteam rekening met een aantal factoren zoals de hulpvraag van de leerling, de motivatie en verwachtingen van de leerling en zijn/haar ouders, het socio-emotioneel functioneren van de leerling, informatie over eerdere remediëring of aanpassingen, contextfactoren waaronder de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders om de aanpak te realiseren. Deze aanpak wordt altijd gezien in relatie tot de leerkansen die hij biedt en de mate waarin hij autonomie, betrokkenheid en competentie stimuleert. Het zorgteam kiest voor de best passende, maar minst ingrijpende maatregel die ervoor zorgt dat de leerling zoveel mogelijk kan blijven participeren aan het klas- en schoolgebeuren en aan het gemeenschappelijk curriculum. In de fase van verhoogde zorg past de leerkracht de maatregelen geïntegreerd toe en volgt de leerling of leerlingengroep dus zoveel mogelijk lessen in klasverband. Ook in deze fase blijft de leerkracht de eindverantwoordelijke, eventueel ondersteund door zorgleerkrachten of anderen. Bij voorkeur gaat het team na of de aanpak voor een of meerdere leerlingen ook een grotere groep leerlingen of de hele klas ten goede kan komen.

Het zorgteam volgt de gemaakte afspraken en maatregelen op en evalueert ze. Alle partners worden volgens een duidelijk bepaalde timing en op een afgesproken wijze betrokken bij de evaluatie van de maatregelen.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Voor de bijsturing van de genomen maatregelen kunnen de betrokkenen een beroep doen op het CLB. Het CLB kan de leerkracht ondersteunen bij het verhelderen van zijn doel met de leerling of leerlingengroep, bij het in kaart brengen van de onderwijsleersituatie, bij het brainstormen over de gewenste situatie en verandermogelijkheden van aspecten van de onderwijsleersituatie, bij het opstellen van een veranderplan…

Klik hier voor de volledige (gemeenschappelijke) tekst van verhoogde zorg bij de protocollen Cognitief functioneren.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten