Verhoogde zorg

In het kort

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren? Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. De school beslist dan samen met ouders en leerling om over te stappen naar verhoogde zorg. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht hoe de leerling op school extra zorg kan krijgen.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Wat is het doel?

Maatregelen bieden aan leerlingen bij wie ongerustheid over leerontwikkeling ontstaat zodat de gestelde leerdoelen toch bereikt kunnen worden.

Wie zit rond de tafel?

De school in samenwerking met leerling en ouders, eventueel met ondersteuning van PBD en CLB als coach.

Algemeen diagnostisch protocol

Wanneer brede basiszorg niet (meer) of slechts gedeeltelijk volstaat om aan de behoeften van een leerling of een groep leerlingen tegemoet te komen, wordt verhoogde zorg toegevoegd. Het doel in deze fase is een meer gepaste aanpak uitwerken om de verdere ontwikkeling, het welbevinden en de participatie van een of meerdere leerlingen te bevorderen. Alle betrokken partners stellen zich de vraag ‘Wat kunnen wij samen veranderen om tot een betere afstemming te komen tussen de noden van de leerling(engroep) en het aanbod op school en in de thuis- of leefcontext?’ Tijdens een of meer leerlingenbesprekingen formuleren de partners procesmatig vanuit de beeldvorming doelen en behoeften voor een leerling of groep leerlingen. Van daaruit wordt samen een aanpak gekozen die wordt uitgevoerd en waar nodig bijgestuurd. Hierbij gaat ook aandacht uit naar mogelijke ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders. Het schoolteam heeft de regie over verhoogde zorg. Pedagogische begeleiders, CLB-medewerkers en betrokken leerondersteuners hebben hierbij een ondersteunende en begeleidende rol.

De leerlingenbespreking fungeert als scharniermoment tussen brede basiszorg en verhoogde zorg en bij ernstige signalen ook als scharniermoment tussen verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. Elk overleg waarbinnen het functioneren van een individuele leerling of een aantal leerlingen wordt besproken met de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider, kan gezien worden als een leerlingenbespreking binnen verhoogde zorg.

Scholen kiezen zelf hoe ze hun verhoogde zorg vorm geven. Elke school kan hiervoor eigen, eventueel geformaliseerde werkwijzen hanteren. Binnen Prodia gebruiken we het gefaseerd besluitvormingsproces van handelingsgericht samenwerken om de verhoogde zorg te omschrijven:

  1. Doelen van de leerlingenbespreking
  2. Overzicht (beeldvorming) en inzicht (verklaringen)
  3. Weten we genoeg om naar uitzicht te gaan? Zo niet, verzamelen van informatie
  4. Uitzicht: doelen, behoeften en aanpak bepalen
  5. Plannen, handelen en evalueren

Klik hier voor de volledige tekst rond verhoogde zorg in het algemeen diagnostisch protocol.

Specifieke diagnostische protocollen

Klik op een symbool in de afbeelding om meer te lezen over verhoogde zorg binnen de verschillende protocollen.

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Wat is het doel?
  3. Wie zit rond de tafel?
  4. Algemeen diagnostisch protocol
  5. Specifieke diagnostische protocollen