Mee(r) met Prodia

Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs.
Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Onze focus  ligt op handelingsgerichte diagnostiek. 

Meer info zie www.prodiagnostiek.be

Voor de uitbouw van deze teamtool maakten we naast de Prodia-protocollen en -materialen ook gebruik van:

  • Pameijer, N., & van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven/Den Haag: Acco.
  • Koomen, H., & Pameijer, N. (2016). Diagnostisch proces in het onderwijs: de rol van contextfactoen, veranderbaarheid en positieve elementen. In K. Verschueren & H. Koomen (red.). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context. (zesde herziene druk). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.