Project Professionalisering Leersteun

Het Project Professionalisering Leersteun van de CLB’s kadert binnen een drieluik van projecten die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid met het oog op de opstart van het Decreet Leersteun in september 2023.

Dit project is ontstaan vanuit een dubbele probleemstelling: de huidige toeleidings- en financieringsmechanismen voor extra zorg en ondersteuning leiden tot:

  • een toenemende druk op CLB’s zowel van ouders, scholen als welzijns- en gezondheidspartners enerzijds en
  • de vaststelling dat er een drang is naar (over)diagnosticering en therapeutisering bij verschillende betrokkenen, mede omwille van die toeleidings- en financieringsmechanismen (bijv. in het kader van de opmaak van een verslag) anderzijds.

Dit project beoogt – in samenwerking met Prodia en de Permanente ondersteuningscellen (POC’s)- het versterken van de CLB’s in het bewust inzetten van consultatieve leerlingenbegeleiding, handelingsgericht adviseren en handelingsgerichte diagnostiek (met inbegrip van ICF-CY), als hefbomen om op deze probleemstelling antwoorden te bieden. 

Om deze doelstelling te bereiken gaat het project professionalisering leersteun goede praktijken op vlak van consultatieve leerlingenbegeleiding, handelingsgericht adviseren en handelingsgerichte diagnostiek verzamelen, verfijnen en ontwikkelen. Dit gebeurt aan de hand van regionale lerende netwerken waar CLB-medewerkers van elk CLB van die regio aan mogen deelnemen. Op deze manier kunnen we goede praktijken met elkaar delen en van elkaar leren. De goede praktijken kunnen zo over heel Vlaanderen en Brussel heen geolievlekt worden. 

Het resultaat van het project wordt bij afloop gepresenteerd aan de sector en beschikbaar gesteld aan alle CLB’ers in samenwerking met Prodia en de reguliere ondersteuning van de POC’s CLB.

Wens je hier meer informatie over? Neem dan contact op met: laetitia.bokestael@vrijclbnetwerk.be

Wens je echter meer informatie over hoe het project vorm krijgt in de verschillende regio’s, neem dan contact op met: