Integratie en aanbeveling

In het kort

Deze fase is een moment van reflectie dat bij voorkeur plaatsvindt in het multidisciplinaire CLB-team en dient ter voorbereiding van de adviesfase.

In de integratie- en aanbevelingsfase brengt het CLB-team alle relevante informatie over de leerling en zijn context samen tot één overkoepelend beeld: het integratief beeld. Het beeld is de basis om de hypotheses vanuit de strategiefase te toetsen: hypotheses worden aanvaard, verworpen of aangehouden.

Bij twijfel zet het CLB-team in op een klinisch oordeel. Het integratief beeld omvat een antwoord op de diverse onderzoeksvragen en vormt het uitgangspunt voor het opstellen van veranderingsdoelen. Het CLB-team formuleert onderwijs- en opvoedings- en ondersteuningsbehoeften evenals aanbevelingen voor mogelijke aanpassingen. Het betreft hier louter een ‘formuleren van’, er wordt nog niets beslist. De geformuleerde doelen en behoeften worden in de adviesfase ten gronde besproken met alle betrokkenen en aanpassingen worden gekozen. De integratie- en aanbevelingsfase heeft dus tot doel om, op basis van de informatie uit de vorige fases, na te gaan welk handelen het meest wenselijk is voor deze leerling en zijn context. Het team steunt hierbij vooral op inzichten over verandering en veranderbaarheid.

Klik hier voor de volledige tekst uit het Algemeen Diagnostisch Protocol

Teamtool


Wat weten we al nu? Clustering ICF-CY

Cluster enkel relevante gegevens in functie van de hulpvraag. Gebruik ICF-CY en gebruik aanvullend de cluster onderwijsleersituatie en/of factoren van achterstelling waar aangewezen. Schat bij het verwerken van onderzoeksresultaten voor elke bron de betrouwbaarheid en validiteit van de informatie in en breng de gegevens van verschillende bronnen samen in een integratief beeld.

Integratief beeld opbouwen a.d.h.v. ICF

Het CLB-team brengt alle resultaten samen tot één overkoepelend integratief beeld. We vullen ons ICF-CY-schema verder aan met de relevante onderzoeksresultaten en kunnen dan aan de slag met de interpretatie van het beeld.

 • Wat zegt de informatie ons over de verschillende componenten en hun onderlinge relaties?
 • Wat zijn we meer te weten gekomen over de eigenschappen van de persoon en zijn omgeving, over het handelen en de wijze van participeren?

De analyse van het integratief beeld laat toe om te gaan prioriteren: aan welke problemen we moeten werken en welke positieve factoren we moeten versterken.

.


Hypotheses aanvaarden, verwerpen of aanhouden?

Het integratief beeld is de basis waarop we de hypotheses uit de Strategiefase gaan toetsen. Kunnen we de hypotheses:

 • aanvaarden (+)
 • verwerpen (-)
 • aanhouden (?)

Wanneer de onderzoeksresultaten onderling tegenstrijdig zijn, ga je na welke resultaten meer en minder betrouwbaar en valide zijn. Op basis daarvan bepaal je aan welke informatie je meer of minder waarde hecht voor het aanvaarden, verwerpen of aanhouden van de hypotheses. Bij twijfel, maakt het CLB-team een klinisch oordeel na de integratie van alle gegevens. Een klinisch oordeel is een oordeel dat gebaseerd is op een hoog niveau van diagnostische expertise, het opbouwen van diagnostische ervaring binnen een multidisciplinair team, kennis over en vertrouwdheid met de leerling en zijn omgeving. De beoordeling verloopt systematisch, formeel en transparant. De bedoeling is om de kwaliteit, de validiteit en de nauwkeurigheid van de beslissingen of aanbevelingen van een diagnosticus in een specifieke casus te verbeteren. 


Weten we voldoende om de hulpvraag te beantwoorden?

De integratie-aanbevelingsfase heeft als doel om de hulpvraag te beantwoorden door het bepalen van doelen, behoeften en aanbevelingen. Het bepalen van doelen doe je door middel van de informatie verzameld in je integratief beeld. 

Als je nu voldoende weet om de hulpvraag te beantwoorden, bepaal dan welke doelen je kan stellen (zie vierde tussenvraag bij Integratie- en Aanbeveling). Als je nog meer moet weten om de hulpvraag te beantwoorden, bepaal dan wat je nog moet weten en maak hypotheses op.


Krijgen we doelen duidelijk geformuleerd voor alle betrokkenen?

Vanuit het integratief beeld worden doelen geformuleerd en prioriteiten bepaald. De focus ligt op wat veranderbaar is met het oog op het optimaliseren van het functioneren van de leerling.

Een doel wordt dus altijd vanuit de leerling bepaald. Bvb. de leerling slaagt dit schooljaar, de leerling kan zelfstandig de bus nemen naar school…

Formuleer doelen:

 • op lange, middellange en korte termijn.
 • SMARTi
 • eenvoudig, overzichtelijk, begrijpelijk
 • met focus op veranderbare factoren.

Bepaal prioriteiten:

 • focus op verhogen participatie
 • maak ruimte voor de eigen doelen van de leerling.
 • hou rekening met wensen en verwachtingen.

Wanneer informatie ontbreekt om tot doelen te kunnen komen, bepaal dan wat je nog moet weten en maak hypotheses op.


Kunnen we bepalen wat de leerling nodig heeft om….? (onderwijs/opvoedingsbehoeften)

Vanuit de doelen kunnen we dan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften formuleren.

Doel: waar willen we naartoe?

Onderwijs-opvoedingsbehoefte: wat heeft de leerling nodig om dit doel te bereiken?

Ondersteuningsbehoeften: wat heeft de leerkracht/ouder nodig om tegemoet te komen aan de onderwijs-opvoedingsbehoefte van de leerling?

Aanbevelingen: Hoe kunnen we de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van de leerkracht concreet vorm geven in deze klaspraktijk?
(Noot: hierbij kan het CLB een eerste aanzet formuleren, maar het echt concretiseren van deze aanbevelingen in maatregelen gebeurt door de school in de adviesfase of tijdens handelen en evalueren.)

Wanneer informatie ontbreekt om tot onderwijs-of opvoedingsbehoeften te kunnen komen, bepaal dan wat je nog moet weten en maak hypotheses op. Keer dus terug naar de strategiefase. 


Kunnen we bepalen wat de school/ouders nodig hebben om….? (ondersteuningsbehoeften)

Als we weten wat de leerling nodig heeft, dan gaan we na wat de leerkracht/ouder nodig heeft om hieraan tegemoet te komen.

Doel: waar willen we naartoe?

Onderwijs-opvoedingsbehoefte: wat heeft de leerling nodig om dit doel te bereiken?

Ondersteuningsbehoeften: wat heeft de leerkracht/ouder nodig om tegemoet te komen aan de onderwijs-opvoedingsbehoefte van de leerling?

Aanbevelingen: Hoe kunnen we de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van de leerkracht concreet vorm geven in deze klaspraktijk?
(Noot: hierbij kan het CLB een eerste aanzet formuleren, maar het echt concretiseren van deze aanbevelingen in maatregelen gebeurt door de school in de adviesfase of tijdens handelen en evalueren)

Wanneer informatie ontbreekt om tot ondersteuningsbehoeften te kunnen komen, bepaal dan wat je nog moet weten en maak hypotheses op. Keer dus terug naar de strategiefase. 

.


Welke verschillende aanbevelingen hebben we?

Aanbevelingen zijn mogelijke aanpassingen die je voorstelt aan de betrokkenen in de adviesfase. 

Inspiratie voor aanbevelingen om doelen te bereiken, is te halen uit

 • eigen praktijkervaring
 • vakliteratuur en wetenschappelijk onderzoek (Wat is meer/minder effectief? Wat zijn (tegen)indicaties?)
 • regelgeving (zoals binnen onderwijsdecreten of binnen de Integrale Jeugdhulp)
 • wensen en verwachtingen van de betrokkenen, met oog voor evoluties daarin doorheen het HGD-traject 

Bij het selecteren van aanbevelingen gaat de voorkeur uit naar interventies die de autonomie, competentie en relationele verbondenheid van leerlingen ondersteunen. Neem de wensen, verwachtingen en attributies van de betrokkenen mee in het opstellen van aanbevelingen.

Zoals bepaald in de regelgeving, kan het CLB-team op het einde van het HGD-traject in overleg met de betrokkenen beslissen om een (gemotiveerd) verslag op te maken voor een leerling. 

Ter voorbereiding van het adviesgesprek denkt het CLB-team in de integratie-en-aanbevelingsfase na over volgende vragen:

 • Vallen de doelen voor deze leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum?
 • Bevatten de noodzakelijke aanpassingen voor deze leerling compenserende en/of dispenserende maatregelen?
 • Is ondersteuning nodig en voldoende om het gemeenschappelijk curriculum te volgen? Vanuit welke expertise?
 • Zijn de noodzakelijke aanpassingen voor deze leerling redelijk en voldoende om het gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen binnen een gewone school? 

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Teamtool
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten