Uitbreiding van zorg: Spraak en Taal

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met taal en/of spraakproblemen?

In het kort

Leerlingen, ouders en scholen kunnen een vraag stellen aan het CLB. Vanuit onthaal en vraagverheldering beslist het CLB-team welke stappen nodig zijn om tot een antwoord te komen op hun hulpvraag. Uitbreiding van zorg binnen het SDP spraak en taal omschrijft wanneer en hoe een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject loopt bij een leerling met spraak- en of taalproblemen.

De focus ligt hierbij op het komen tot een betere afstemming tussen de noden van de leerling en het aanbod op school en thuis. In sommige situaties is het ook aangewezen om na te gaan of er sprake is van een spraak- of taalstoornis. In afstemming met leerling, ouders, school en eventuele andere partners gaat het CLB-team dan na of er aanwijzingen zijn voor een spraak- of taalstoornis en of er nood is aan extern diagnostisch onderzoek om tot een passend aanbod te komen. Je vindt in het protocol handvatten om het handelingsgericht diagnostisch traject kwaliteitsvol te doorlopen en zo te komen tot doelen, behoeften en aanbevelingen.

Uitbreiding van zorg S&T
Brede basiszorg S&T Verhoogde zorg S&T IAC/OV4 S&T

IAC/OV4 S&T

IAC/OV4 wordt voor dit protocol niet verder uitgewerkt. We verwijzen hiervoor naar het ADP.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Het protocol Spraak & Taal focust op het HGD-traject bij leerlingen met taalontwikkelingsproblemen en STOS. Bij ernstige taalontwikkelingsproblemen, problemen in de spraakmotoriek of gehoorproblemen, gebeurt de diagnostiek best in afstemming met externe diagnostische diensten. Extra aandacht wordt gegeven aan de diagnostiek bij meertalige leerlingen. Om tot gepaste adviezen te komen is het hier belangrijk om oog te hebben voor de principes van faire diagnostiek en om zowel de taalontwikkeling in de moedertaal of moedertalen als in het Nederlands in kaart te brengen.

Klik hier voor de volledige tekst over uitbreiding van zorg bij het protocol Spraak en Taal.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten