Sjablonen diagnostische instrumenten

Om ouders en leerling verslag te geven van een onderzoek vertrek je van een (kort) HGD-verslag. Aan dat verslag plak je het sjabloon van de test die je afnam. De werkgroep (psycho)diagnostische instrumenten maakte heel wat sjablonen van testmateriaal die je hiervoor kan gebruiken. 

Je start dus steeds vanuit het sjabloon van het HGD-verslag dat je invult volgens bepaalde afspraken

Welke sjablonen zijn er?

Log in bij onze Materialenbank en kies bij de filter ‘type materiaal’ voor ‘diagnostisch sjabloon’.

Ondersteunend materiaal en achtergrondinformatie

Soms heb je meer achtergrondinformatie nodig, bv. voor een gesprek met ouders. Zo kan je o.a. gebruik maken van een document met meer achtergrondinformatie rond dyslexie of lees je hoe je het HGD-verslag best invult, …

Inspirerende verslaggeving draaischijffunctie

Soms heb je in het kader van draaischijffunctie heel specifieke attesten of verslaggeving nodig. Ook hiervoor ontwikkelde de werkgroep (psycho)diagnostische instrumenten sjablonen. 

FAQ’s

Hoe ga ik aan de slag?

Start met het HGD-verslag. In de bijhorende schrijfwijzer krijg je stap voor stap instructies en uitleg bij de opbouw en het invullen ervan. De testsjablonen kunnen als bijlage toegevoegd worden aan het HGD-verslag. Ook daarover lees je meer in de schrijfwijzer.

Hoe weet ik of ik de laatste versie van de testsjablonen heb?

Werk steeds met de sjablonen die je op de Prodia-website vindt. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat je de meest recente sjablonen gebruikt. 

Waarom is er geen expliciete verwijzing naar ICF-CY in het HGD verslag?

ICF-CY is een hulpmiddel om een goede beeldvorming te maken en het helpt ons om te komen tot doelen, ondersteuningsbehoeften en aanbevelingen.

We gebruiken ICF-CY in het HGD traject in verschillende fasen:

–          Intake: ICF-CY helpt ons om breed te bevragen in twee richtingen: enerzijds breed kijken (‘snorkelen’) en anderzijds diep doorvragen tot we concreet weten wat net het probleem is (‘duiken’). We verzamelen informatie over wat een leerling kan (activiteiten) en wat een leerling doet (participatie) in de klas, in het gezin… Het onderscheid tussen activiteiten en participatie is belangrijk.

–          Strategiefase: we komen tot een overzicht vanuit het ICF-kader en formuleren op basis daarvan hypotheses.

–          In de integratiefase vullen we het beeld aan met nieuwe info en komen we vanuit het beeld tot het stellen van doelen, van ondersteuningsbehoeften en tot slot van aanbevelingen.

–          In de adviesfase bespreken we met ouders en leerling welke stappen we eerst zetten. Het helpt ons, op de achtergrond, om te komen tot een duidelijke formulering van de hulpvraag enerzijds en tot de vaststellingen en de aanbevelingen anderzijds. Je kan, indien je dat wenst, een stuk woordenschat van ICF-CY in het HGD-verslag gebruiken, maar dat hoeft niet. In Lars noteer je uiteraard wel meer uitgebreid de verschillende rubrieken van ICF-CY.  

Waarom staat er op de sjablonen geen beschrijving van de subschalen/subtests?

Dit zou leiden tot een erg dikke bijlage van onderzoeksgegevens. Bovendien willen we vermijden dat je, bij toelichting in een adviesgesprek, de handleiding niet meer zou lezen en enkel nog zou voortgaan op een summiere samenvatting. De handleiding bevat steeds meer belangrijke informatie voor een correcte interpretatie. 

Waarom staat er bovenaan de testsjablonen geen logo?

De testsjablonen zijn steeds een onderdeel van het HGD-verslag. Door je sjabloon toe te voegen aan het HGD-verslag komt het logo automatisch bovenaan te staan. De voettekst maakt met de naam van leerling een geheel van de sjablonen en het HGD-verslag. 

Mag ik de sjablonen downloaden en op mijn pc bewaren?

Neen. We engageren ons om regelmatig updates te voorzien: aanpassen van bestaande sjablonen, toevoegen of verwijderen van sjablonen, … Enkel indien je bij de bron gaat kijken, ben je steeds zeker van de meest recente versie. 
Het HGD-verslagsjabloon mag je wel lokaal (op je eigen pc) bewaren. Zo is het makkelijker om je eigen logo toe te voegen. Bij het plakken van de testsjablonen nemen ze de lay-out van het HGD-verslag over. 
Als er wijzigingen aan het HGD-verslagsjabloon zijn, kan je dit steeds lezen in de nieuwsbrief. Op dat moment kan je het opnieuw downloaden. Zo ben je dus steeds zeker van de laatste versie. 

Waarom vind ik niet voor alle tests een sjabloon?

We voorzien enkel sjablonen voor tests die als kwaliteitsvol beoordeeld worden en bruikbaar zijn binnen de CLB-opdracht. Er worden geen sjablonen opgemaakt voor instrumenten die niet zijn opgenomen in de Overzichten diagnostisch materiaal van Prodia. Anderzijds zijn er ook instrumenten waarbij de verkregen rapportage (bvb vanuit een online scoringstool) al voldoende gestructureerd is om als bijlage aan het HGD-verslag toe te voegen.

Soms zal er voor een heel recente test nog geen beoordeling of sjabloon zijn. Heb dan nog even geduld. Bij twijfel of vragen kan je steeds Ann Van Rompaey (Prodia) contacteren via ann.vanrompaey@vrijclbnetwerk.be.

Waarom zijn er geen sjablonen voor de 4 VG&O (Vragenlijsten Gezin en Opvoeding)?

We gaan er van uit dat deze informatie besproken wordt met de ouders. Omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens kiezen we ervoor om dit geen onderdeel te laten uitmaken van een HGD-verslag. De vragenlijsten hebben een erg overzichtelijk profielblad dat prima kan gebruikt worden in een adviesgesprek. Op vraag van ouders kan dit ook worden meegegeven als bijlage bij het HGD-verslag.

Ter info: de 4 VG&O-vragenlijsten zijn: Opvoedingsvragenlijst (OBVL), Vragenlijst GezinsFunctioneren volgens Ouders (VGFO), Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) en Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG).

Waarom staat er bij het sjabloon van IQ-onderzoek geen verwijzing naar de indexen van de Aanvullende analyses en Procesanalyses van WISC-V?

De belangrijkste inhoudelijk ondersteunde resultaten worden binnen het CHC-model weergegeven door de Primaire Indexen. We gaan er van uit dat de andere indexen niet automatisch vermeld of berekend worden. Ze zijn minder theoretisch onderbouwd. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan dit zinvol zijn; je kan ze dan vermelden en duiden bij ‘interpretatie’. Voor meer informatie: raadpleeg de Assessment Hub van Thomas More en het CHC-platform

Hoe kan ik suggesties en opmerkingen bezorgen?

Je kan dit doen door contact op te nemen met Ann Van Rompaey (ann.vanrompaey@vrijclbnetwerk.be). Zij neemt deze vragen mee naar het netoverstijgend forum CLB-diagnostiek.

Waarom staan er geen significantieniveaus en base rates op een WISC-V-sjabloon?

Er zijn maar een tweetal algemene CHC-sjablonen naargelang de leeftijdsgroep. De wijze van het bekijken van discrepanties tussen subtests en indexen voor het bepalen van interne consistenties en profielanalyses verschilt naargelang de gebruikt test en de gekozen methodiek. Je kan de gekozen methodiek vermelden in je interpretatie. 

Waarom is er geen sjabloon van elke intelligentietest afzonderlijk?

We vinden het belangrijk dat elk intelligentieonderzoek gekaderd wordt binnen hetzelfde theoretisch model. Zo wordt steeds duidelijk wat er wel en niet gemeten werd en kunnen resultaten kwaliteitsvol vergeleken worden. Bovendien hanteren we zo steeds dezelfde benamingen bij de interpretatie (zeer hoog, hoog, hoog gemiddeld, …) volgens de afgesproken conversietabel (PDC, Thomas More, 2012).

We maken een uitzondering voor WNV en SON. Opgelet: dit zijn geen algemene intelligentietests. Dit zijn specifieke tests die met een beperkt aantal subtests slechts een beperkt aantal brede cognitieve vaardigheden meet. Om een gefundeerde en betrouwbare uitspraak te doen over cognitieve vaardigheden is ruimer onderzoek volgens de CHC-principes nodig. 

Waarom stellen we geen voorbeeldverslagen ter beschikking?

Casussen zijn heel verschillend. Elke hulpvraag is zo specifiek dat het telkens maatwerk is. We laten vrijheid voor persoonlijke stijl (ook in lengte van het verslag). We opteren er voor om enkel relevante informatie op te nemen en kiezen zo voor optimale leesbaarheid.

De HGD-schrijfwijzer is concreter gemaakt en is zeker een goede bron. Ook Prodia kan inspiratie bieden. 

Waarom staan er geen percentielen in de tabel van de BRIEF?

Met de T-scores kunnen we een grafiek maken waarbij we een visueel beeld krijgen van de verschillende informanten. Dit is zeer bruikbaar bij de resultaatbespreking.
Wie toch aan de slag wil met percentielen kan deze noteren op het scoreblad of de handleiding raadplegen om T-scores om te zetten in percentielen.

Waarom vind ik geen sjablonen voor I-like, I-prefer, I-study, …?

Van deze instrumenten krijgt de leerling zelf een rapport. Je vindt ze op de website van Onderwijskiezer

Hoe kunnen we resultaten van een intelligentieonderzoek visueel toelichten?

Je kan gebruik maken van de grafiek met het overzicht van de brede cognitieve vaardigheden in het sjabloon.

Een bijkomend hulpmiddel is de figuur van de normaalverdeling

We hebben er bewust voor gekozen om de informatie in deze figuur overzichtelijk en dus beperkt te houden (standaarddeviaties, IQ-scores, percentages en percentielen). Ze is in de eerste plaats immers bedoeld om visuele ondersteuning te bieden aan onze cliënten. Daarom zijn standaardscores en decielen niet opgenomen.

Wie meer wil weten over de statistische relatie tussen verschillende soorten normen vindt dit in het document: scores in cijfers en woorden. 

Mag ik een testsjabloon gebruiken zonder te koppelen aan het sjabloon van het HGD-verslag?

Neen. Enkel door het te plakken aan het HGD-verslagsjabloon wordt de naam van de leerling automatisch mee overgenomen in de voetnoot. Wil je weten hoe je dit best doet, raadpleeg dan de schrijfwijzer bij het HGD-verslagsjabloon. 

De lay-out wijzigt. Hoe komt dat?

Afhankelijk van welke word-versie je gebruikt, kunnen bepaalde zaken anders geschikt worden. Toch kiezen we ervoor om met een word-versie te werken i.p.v. met een pdf-bestand. Enkel op die manier kan je immers gemakkelijk dingen invullen en eventueel wijzigen. 

Mag ik lege kolommen verwijderen?

We raden dit af omdat de lay-out dan wijzigt; de tabel vervormt en de kolommen verschuiven. Je kan dus beter die kolommen blanco laten. 

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. Welke sjablonen zijn er?
  2. Ondersteunend materiaal en achtergrondinformatie
  3. Inspirerende verslaggeving draaischijffunctie
  4. FAQ's