Prodia-project

Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs.
Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg.

Doelstellingen project

 • Ontwikkeling van handelingsgerichte diagnostische protocollen
  • ​voor gestandaardiseerde en gelijklopende leerlingenbegeleiding
  • wetenschappelijk onderbouwd
  • gedragen door onderwijs, CLB, overheid
  • in ruimer verhaal van zorg op school
 • ​Ondersteuning van CLB-implementatie van de protocollen via
  • ​deze website
  • Prodiabrief
  • inhoudelijke ondersteuning aan vormingsmedewerkers van verschillende netten
  • implementatietrajecten in CLB's in samenwerking met reguliere ondersteuningsdiensten.

Doelstellingen diagnostische protocollen

 • Systematische en genuanceerde beeldvorming van
  • ​onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerling
  • ondersteuningsbehoeften van leerkracht(en) en ouders
 • ​Formulering van adviezen voor optimaliseren van proces van afstemming tussen
  • ​onderwijs- en opvoedingsaanbod
  • zorgvraag van leerling

Doelgroep

Alle CLB-teams en schoolteams waarmee CLB's samenwerken in Vlaanderen en Brussel, in gewoon en buitengewoon onderwijs, zowel op niveau basis- als secundair onderwijs.