Lijst verwijderde diagnostische fiches

In juni 2020 en juni 2021 werden onderstaande diagnostische fiches verwijderd uit de materialendatabank. Als leidraad werden de Prodia-criteria voor diagnostische fiches gehanteerd.

Materialen die niet (langer) diagnostisch geschikt zijn maar wel ondersteunend kunnen zijn bij observatie of gesprek, werden hieronder aangeduid met * en zijn terug te vinden in het document Verzamelen van informatie.

Op zoek naar materialen die binnen HGD een alternatief kunnen bieden voor deze verwijderde fiches? Neem dan zeker een kijkje in onze materialendatabank. Per protocol vind je een overzicht terug van de huidige diagnostische fiches.

ADP

 • Handelingsgerichte intakevragenlijst

 

Cognitief Zwak Functioneren

 • Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-NL)
 • Sociale Redzaamheidschaal (SRZ)
 • Sociale Redzaamheidschaal - interviewversie (SRZ-i)
 • Sociale Redzaamheidschaal Plus voor hoger niveau (SRZ-P)
 • Vineland Screener 0 – 6 jaar
 • Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS of Vineland-Z)

 

Gedrag en Emotie

 • ADHD- Monitor
 • Autisme- en Verwante stoornissenschaalZ-revisie (AVZ-R)
 • Autisme kijkwijzer*
 • Autismespecifieke Kwaliteitsevaluatie (ASKe)*
 • B², Omgaan met autisme. Instrument voor zelfreflectie*
 • Beck Depression Inventory (BDI-II-NL)
 • Beoordeling van Schoolgedrag (SCHOBL-R)
 • Beter Samen*
 • Children’s Communication Checklist (CCC-2-NL)
 • Conners’ Rating Scale-Revised / 3e editie (CRS-R / CRS-3)
 • Gedragsvragenlijst voor Kleuters (GVK)
 • Gezinsklimaatschaal (GKS-II)
 • Kijkwijzers Pameijer*
 • Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised (OKIV-R)
 • Peernominatie-instrument
 • Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS)
 • Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised (SEO-R)*
 • Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL)
 • Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)
 • Voorlopers in Communicatie (ComVoor)*
 • Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO)
 • Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG)
 • Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ)
 • Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Kinderen (VISK)
 • Zelfregulatie in het onderwijs (ZO!)*

 

Lezen en Spellen

 • 200-Woorden Dictee
 • Analytische taaltoetsen (zie Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Spelling)
 • AVI oude versie met Vlaamse normen
 • De Klepel Pseudowoordentest Vorm A en B
 • Diatekst
 • Drie-Minuten-Toets Vlaanderen (DMT-V)
 • Eén-minuut-test Vorm A en B (EMT)
 • Genormeerde auditieve dictees Einde 1-2-3
 • Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Lezen: Analyse en Handelen*
 • LSP-VO dictee
 • Oriënteringsdictee
 • PI-dictee
 • Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid (SVS)
 • Toets Begrijpend Lezen Begin 2de en Begin 3de leerjaar LO
 • Twee genormeerde dictees - eind 6de leerjaar LO - begin 1ste leerjaar SO

 

Motoriek

 • Systematische opsporing van schrijfmotorische problemen (SOS) (zie SOS-2)
 • Leerlingvolgsysteem bewegen en sport

 

Spraak en Taal

 • Lijsten voor communicatieve ontwikkeling (N-CDIs)*
 • Reynell Taalontwikkelingsschalen (RTOS)
 • SNEL (Spraak- en taal Normen Eerste Lijn)*
 • Taalstandaard*
 • Toets Tweetaligheid

 

Wiskunde

 • 3DM Dyscalculie, cognitieve analyse van rekenen
 • Analytische rekentoetsen voor 1e tot en met 5e leerjaar basisonderwijs (zie Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Rekenen)
 • Groeiboek Zorg- en volgsysteem kleuters - Domeinboek Denkontwikkeling*
 • Kleuters met extra zorg – wiskundige initiatie*
 • Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Wiskunde 1-2-3-4-5-6 – Analyse en Handelen*
 • Rekenbegrip BL1 in Toetsen Rekenbegrip, twee genormeerde wiskundetoetsen begin en einde eerste leerjaar
 • Rekenen 1/2/3/4/5, Gewoon lager onderwijs en 1e jaar B-stroom en 1e jaar BuSO
 • Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen (SVH)
 • Tempo Test Rekenen (TTR) 3e graad BSO of KSO
 • TEst voor de DIagnostiek van MATHematische competenties (TEDI-MATH)
 • Toetsen vraagstukken 1 tot 6: Begin 2de, 3de en 4de leerjaar
 • Toetsen vraagstukken 1 tot 6: Begin 4de, 5de en 6de leerjaar
 • Toetsen wiskunde – leerjaar 3 tot en met 6 - 7 toetsen
 • Twee genormeerde toetsen Rekenen begin 3e - begin 4e leerjaar
 • Twee Tempotoetsen hoofdrekenen binnen het getallenbereik tot 20
 • Utrechtse getalbegrip toets – revised (UGT-R)
 • Wiskunde EL1 in Toetsen Rekenbegrip, twee genormeerde wiskundetoetsen begin en einde eerste leerjaar, onderdeel einde 1e leerjaar
 • Wiskunde tot 100 - met normen einde 2e en einde 3e leerjaar