Centrumtraject

Wat is een centrumtraject?

Een centrumtraject is een geheel van professionaliseringsinitiatieven gekaderd binnen een heel professionaliseringsplan/implementatieplan dat we samen met een centrum opzetten. Onder 'professionaliseringsinitiatief' verstaan we 'een formele leeractiviteit rond kennis, vaardigheden en attitudes'. Enkele voorbeelden zijn:​

  • Een overleg met het beleid van het centrum om hun visie op HGD scherp te krijgen of om samen na te denken hoe HGD kan geïmplementeerd worden in het centrum.
  • Het bijwonen van een HGD-casusbespreking met het team van het centrum.
  • Een vorming over HGD en/of ICF waarbij we inzoomen op een bepaald protocol en oefenen met casussen.

Hoe werkt het?

Vanuit onze implementatie-opdracht hebben we binnen Prodia de voorbije jaren al met meerdere centra trajecten gelopen om de implementatie van de Prodia-protocollen te ondersteunen. De rol van Prodia hierbij is steeds het professionaliseren van medewerkers. Het centrum is zelf verantwoordelijk voor de verdere implementatie op de werkvloer. Vanuit Prodia nemen we geen coachende rol op, wel willen we een klankbord zijn om mee na te denken en volgen we het verloop van het traject op met tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie. Dit in samenwerking met de reguliere ondersteuningsdiensten van elk net. 

Met een professionaliseringsinitiatief willen we natuurlijk zoveel mogelijk effect teweeg brengen op de werkvloer. We merken bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat een professionaliseringsinitiatief ingebed is in een breder implementatietraject. Om hier in ons aanbod op maat zo goed mogelijk rekening mee te houden, stelden we ons in het verleden steeds de vraag: "Hoe kunnen we er samen met een centrum voor zorgen dat een Prodiaprofessionaliseringsinitiatief transfereffecten bereikt?" Met andere woorden: "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wat we aanbrengen effect heeft op de werkvloer?" "Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers met onze kennis en vaardigheden aan de slag gaan?"

Op basis van de analyse van de evaluatiegegevens van eerdere Prodia-centrumtrajecten en op basis van literatuur hebben we 9 succesfactoren weerhouden, die we vervolgens afgetoetst hebben op het Prodia Platform. De meeste succesfactoren zijn zowel van toepassing op het professionaliseringsinitiatief als op het breder implementatietraject. Enkel 'kwaliteit van de trainer' is heel specifiek voor het professionaliseringsinitiatief.  

Hoewel succesfactoren nooit allemaal voor de 100% aanwezig kunnen/zullen zijn, brengen we ze tijdens een intakegesprek met een centrum die een implementatievraag stelt, wel systematisch in kaart en zoeken we samen met het centrum hoe we factoren kunnen versterken die nog niet (volledig) aanwezig zijn. Op die manier creëren we een collectieve verantwoordelijkheid om transfer van het professionaliseringsinitiatief te bevorderen. 

Opgepast! Enkele succesfactoren beschouwen we als randvoorwaarden voor we tot intake overgaan bij een vraag naar professionalisering. Het betreft volgende 3 factoren:

  • Engagement leidinggevende
  • Planmatig werken (d.w.z. het implementatietraject is ingebed in een breder kwaliteitsplan)
  • Actief kernteam

Heb je hieromtrent vragen? Neem dan contact op met info@prodiagnostiek.be