Type materiaal Denkkader Protocol Fase Doelgroep
Andere
Beeldmateriaal
Bijlage
Checklist
Diagnostische fiche
Inspiratielijst onderwijsbehoeften
Lectuur
Leeswijzer
Leidraad
Presentatie
Sjabloon
Voorbeeldcasus
Alle type materialen
Faire diagnostiek en kansenbevordering
HGW/HGD
ICF
M-decreet
Rechtspositie en hulpverleningshouding
Zorgcontinuüm
Alle denkkaders
Algemeen Diagnostisch Protocol
Cognitief sterk functioneren
Cognitief zwak functioneren
Gedrag en emotie
Lezen en spellen
Motoriek
Spraak en taal
Wiskunde
Alle protocollen
F0: Brede basiszorg
F1: Verhoogde zorg
F2: Uitbreiding van zorg
F3: IAC
Alle fases
Basis
Secundair
Alle doelgroepen

Wis alle filters

Aantal materialen alfabetisch gerangschikt: 323

-Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief sterk functioneren
-Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief zwak functioneren
-Overzicht diagnostisch materiaal Gedrag en Emotie
-Overzicht diagnostisch materiaal Lezen en Spellen
-Overzicht diagnostisch materiaal Motoriek
-Overzicht diagnostisch materiaal Spraak en Taal
-Overzicht diagnostisch materiaal Wiskunde
-Toelichting bij de opmaak en criteria voor diagnostische fiches (2020)
Aanbevelingen beoordelen
Aanpak van een aantal specifieke problemen in het secundair onderwijs
Aanvulling krachtige leeromgeving (wiskunde)
Aanvulling Protocol Motoriek: Criteria Coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) in DSM-5
Aanvulling Protocol Spraak en Taal: Criteria Ontwikkelingsdysfasie (OD) en Kinderafasie
Aanvulling Protocollen: Doelgroepen en vereisten diagnostiek in het M-decreet (november 2022)
ABAS-3
ABC-schema
Afbeelding CHC-model
Afbeelding Geïntegreerd werkmodel Cognitief sterk functioneren
Afbeelding HGW doelgericht werken
Afbeelding HGW leerkracht en ouders
Afbeelding HGW onderwijs-opvoedingsbehoeften
Afbeelding HGW positieve benutten
Afbeelding HGW samenwerken
Afbeelding HGW systematisch
Afbeelding HGW transactioneel
Afbeelding HGW uitgangspunten
Afbeelding Prodia-model
Afbeelding Zorgcontinuüm alle fases
Afbeelding Zorgcontinuüm fase 0
Afbeelding Zorgcontinuüm fase 1
Afbeelding Zorgcontinuüm fase 2
Afbeelding Zorgcontinuüm geen fases
ALDeQ-NL
Arktos
Artikel Caleidoscoop Prodia zet de puntjes op de i
Artikel Caleidoscoop: Ontwikkelingsdysfasie en kinderafasie
Artikel Caleidoscoop: Prodia verbouwt en vernieuwt, het Algemeen Diagnostisch Protocol
Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling)
AVI-toetskaarten
Basisinformatie bij inschrijving van een anderstalige nieuwkomer
Bayley scales of infant and toddler development III (Bayley-III-NL)
Begrippenlijst ADP
Bepaling IQchc bij leerlingen met (vermoeden van) bijkomende problematiek
Beschermende factoren bij gedrags-, depressieve en angstproblemen/stoornissen
Beslisboom - schema fase 0
Beslisboom - schema fase 1
Beslisboom - schema fase 2
Beslisboom - schema fase 3
Beslisboom ADP
Brede basiszorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Brede basiszorg Cognitief sterk functioneren
Brede basiszorg Cognitief zwak functioneren
Brede basiszorg Gedrag en emotie
Brede basiszorg Lezen en Spellen
Brede basiszorg Motoriek
Brede basiszorg Spraak en taal
Brede basiszorg Wiskunde
Breinontwikkeling bij adolescenten - Use it or lose it
BYI-2-NL
Caregiver-Teacher’s Report Form voor kinderen van 1 ½ – 5 jaar (C-TRF 1 ½ - 5)
CELF preschool-2-NL
CELF-4-NL
CELF-5-NL
Checklist HGD in CLB (PVOC Oost-Vlaanderen)
Checklist schoolweigering
Checklist signalen bij meertalige leerlingen
Child Behavior Checklist voor kinderen van 1 ½ – 5 jaar (CBCL 1 ½ - 5)
Child Behavior Checklist voor kinderen van 6 tot 18 jaar (CBCL 6 - 18)
Children's Depression Inventory - 2 (CDI-2)
Children’s Depression Inventory (CDI)
Cognitieve deelvaardigheden rekenen (CDR)
Cognitieve deelvaardigheden rekenen (CDR, bijlage)
Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen – 5de graad (CDR-5)
Cognitieve ontwikkelingstheorieën
Cognitieve Vaardigheidstest volgens het CHC-model (CoVat-CHC)
Compenseren (Lezen & Spellen)
Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA)
Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK)
Complexe figuur van Rey
Criteria Specifieke leerstoornis volgens de DSM
Diagnostiek dyslexie hoger onderwijs Spellingsvaardigheden
Diagnostiek dyslexie hoger onderwijs Technisch lezen
Differentiërende instructievormen voor leerlingen met wiskundeproblemen
Drie-Minuten-Toets (DMT)
Dyslexie Screening Test (DST)
Dyslexie-dyscalculie voor leerlingen met een verslag in BuO
Effecten bij het rekenen
Effectief onderwijs
Ernst van probleemgedrag volgens criteria van Rutter
Evaluatiematerialen voor spreek- en taalvaardigheid
Evolutie betreffende diagnostiek leerstoornissen
Executieve functies en mogelijke interventies om de ontwikkeling van executieve functies te bevorderen
Factoren van achterstelling binnen het onderwijs
Faire Diagnostiek
Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Flowchart Teamtool
Geïntegreerd werkmodel Cognitief Sterk Functioneren
Geheugenproef 15 Woorden
Genormeerde Toets Lezen en Spellen Bovenklas Lager Onderwijs
Gesprek met de leerling
Gesprek met ouders en leerkrachten
Gespreksvoering met kinderen en jongeren
Gezinsvragenlijst (GVL)
Handelen en Evalueren: Aandachts- en werkhoudingsproblemen en ADHD
Handelen en Evalueren: Angstproblemen en angststoornissen
Handelen en Evalueren: Gedragsproblemen en gedragsstoornissen
Handelen en Evalueren: Problemen in de sociale communicatie en interactie en ASS
Handelen en Evalueren: Stemmingsproblemen en depressieve stoornissen
Handelingsgericht diagnosticeren
Handelingsgericht werken
Herstellend tweegesprek
Het CHC-model
Het drieslagmodel
Het handelingsmodel
HGD Kwaliteitscheck Diagnostisch instrument
HGD-kwaliteitscheck Advies
HGD-kwaliteitscheck Intake
HGD-kwaliteitscheck Integratie-Aanbeveling
HGD-kwaliteitscheck Onderzoek
HGD-kwaliteitscheck Strategie
HGD-oefenformulier Advies
HGD-oefenformulier Intake
HGD-oefenformulier Integratie-Aanbeveling
HGD-oefenformulier Onderzoek
HGD-oefenformulier Strategie
HGD-stramien
HGD-verslag
Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen (HiPIC)
Hypotheses en onderzoeksvragen formuleren
I-Like Basic
I-Like Junior
I-Prefer
I-Study
ICF en HGD versterken elkaar
ICF-schema
Indicatoren van beleidsvoerend vermogen
Individueel Aangepast Curriculum Algemeen Diagnostisch Protocol
Individueel aangepast curriculum Cognitief zwak functioneren
Individueel aangepast curriculum Lezen en Spellen
Individueel aangepast curriculum Wiskunde
Inspiratielijst onderwijsbehoeften bij ernstige problemen Spraak & Taal
Inspiratielijst onderwijsbehoeften bij vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
Inspiratielijsten voor onderwijsbehoeften (Runeman, 2015)
Instructie voor leerlingen met wiskundeproblemen
Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (IDAA)
Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF-CY)
Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J-2)
Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen (KAIT)
Kenmerken van een depressie
Kennisclip Categoriale classificatie Cognitief sterk functioneren
Kennisclip Categoriale classificatie Cognitief zwak functioneren
Kennisclip CHC-model
Kennisclip Cognitief functioneren
Kennisclip Dimensionele classificatie Cognitief zwak functioneren
Kennisclip Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Kennisclip Faire Diagnostiek van cognitief functioneren
Kennisclip Klinisch oordeel
Kennisclip Mindset
Kennisclip Signalen herkennen van cognitief sterk functioneren
Kennisclip Werkmodel Cognitief sterk functioneren
Kinderen stimuleren om een nieuwe taal te verwerven
Klachtenlijst Adolescenten (KLAD)
Klinisch kinderneurologisch onderzoek door de CLB-arts, een invuldocument
Klinisch oordeel bij intellectueel en/of adaptief zwak functioneren
Kortrijkse Rekentest - Revisie (KRT-R)
Kwaliteit van leven bij personen met een verstandelijke beperking
Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst (LLRV)
Leesattitudetest (LAT)
Leesvaardigheidstests (LVT)
Leeswijzer Brede Basiszorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Brede Basiszorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Brede Basiszorg Lezen en Spellen
Leeswijzer Brede Basiszorg Wiskunde
Leeswijzer Uitbreiding van Zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Uitbreiding van Zorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Verhoogde Zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Verhoogde Zorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Verhoogde Zorg Lezen en Spellen
Leeswijzer Verhoogde Zorg Wiskunde
Leidraad taxatie ontwikkelingsproblemen kleuters: motorische ontwikkeling
Leren omgaan met agressie
Leren omgaan met sombere gevoelens
Leuvense Opvoedingsvragenlijst voor Adolescenten
Logopedische problemen
LVS-VCLB Lezen 1-2-3
LVS-VCLB Spelling 1-2-3-4-5-6
LVS-VCLB Wiskunde 1-2
LVS-VCLB Wiskunde 3-4
LVS-VCLB Wiskunde 5-6
Mijlpalen in de spraak- en taalontwikkeling
Mindset
Miniwijzer Sociale vaardigheden (OVSG)
Modellen van begaafdheid
Mogelijke interventies bij een leerling met faalangst
Mogelijke interventies bij een leerling met schoolfobie of separatieangststoornis
Mogelijke maatregelen bij cognitief sterk functioneren
Mogelijke maatregelen bij cognitief zwak functioneren
Movement Assessment Battery for Children (ABC-2NL)
Multidimensioneel model verstandelijke beperking AAIDD
Observeren
Ondersteunende materialen bij het verzamelen van informatie
Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften formuleren
Ontwikkeling van cognitieve vaardigheden
Operationalisering criterium adaptief gedrag (juni 2021)
Opvoedingsbelasting Vragenlijst (OBVL)
Overzicht beheersingsniveaus motorische ontwikkeling
Overzicht ICF-classificatie Motoriek
Overzicht kind- en contextkenmerken
ParentingPracticesQuestionnaireNL
Posttraumatische stress-stoornis
PowerPoint Algemeen Diagnostisch Protocol
PowerPoint Cognitief Functioneren (algemeen)
PowerPoint Cognitief Sterk Functioneren
PowerPoint Cognitief Zwak Functioneren
PowerPoint Lezen & Spellen
PowerPoint Wiskunde
Prestatie motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2)
Procedure voor het bepalen van een Niet-Talige Index bij verschillende intelligentietests (CHC-platform)
Prodia-model conceptversie
Protocol Cognitief sterk functioneren
Protocol Cognitief zwak functioneren
RAKIT-2
Rechtspositie en hulpverleningshouding
Reflectievragen Brede basiszorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Reflectievragen Brede basiszorg en verhoogde zorg Cognitief functioneren
Reflectievragen Brede basiszorg en verhoogde zorg Gedrag en Emotie
Reflectievragen Brede basiszorg Lezen en spellen
Reflectievragen Brede basiszorg Wiskunde
Reflectievragen Verhoogde zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Reflectievragen Verhoogde zorg Lezen en spellen
Reflectievragen Verhoogde zorg Wiskunde
Rekenvaardighedenprofiel
Remediëren (Lezen & Spellen)
Remediëring (wiskunde)
Resilience Scale (RS-nl)
RIASOC-vragenlijst
RTI-model bij wiskunde
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking (SEO-R²)
School Vragenlijst Internetversie (SVL-i)
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (- 2), SRS(-2)
Screeningslijst voor gedragsproblemen school - BaO (GPS)
Signalen en risicofactoren van motorische problemen n.a.v. consult tweede kleuterklas
Signalen waarbij de hypothese ‘vermoeden van ASS’ kan worden gesteld
Snijders Oomen niet-verbale intelligentietest (SON-R 6-40)
Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest Revisie (SON-R 2-8)
Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)
Sociaal en Cognitieve Vaardighedentest (SCVT)
Sociaal-emotionele ontwikkelingstaken per leeftijdsfase
Soorten gehechtheidsrelaties
Specifieke kenmerken van ontwikkelingsdysfasie in de taalontwikkelingsfasen
Spellingsprincipes en foutenanalyse
Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar (ST 1-6)
Spoedintake bij suïciderisico
Stappenplan Communiceren met jongeren
STICORDI-maatregelen ADHD
STICORDI-maatregelen in bewegingsopvoeding
STICORDI-maatregelen voor leerlingen met ontwikkelingsdysfasie
Stimuleren van de taalontwikkeling in de dagelijkse communicatie bij kinderen met taalontwikkelingsproblemen
Strength & Difficulties Questionnaires (SDQ)
Systematische Opsporing van Schrijfmotorische Problemen 2 (SOS-2-VL)
Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Spelling
Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Wiskunde
Taaltoets Alle Kinderen (TAK)
Tabellen wat en hoe onderzoeken Cognitief sterk functioneren
Tabellen wat en hoe onderzoeken Cognitief zwak functioneren
Teacher Report Form voor kinderen 6-18 jaar (TRF)
TempoTest Automatiseren (TTA)
Tempotoets Hoofdrekenen begin 5e en 6e leerjaar LO (Tempotoets HR B5/B6)
Test Geautomatiseerd Spellen (TASP)
Test Meten en Metend Rekenen (TMMR)
Test voor gevorderd Lezen en Schrijven (Gl&Schr)
Theoretisch deel Algemeen Diagnostisch Protocol
Theoretisch deel Cognitief sterk functioneren
Theoretisch deel Cognitief zwak functioneren
Theoretisch deel Gedrag en emotie
Theoretisch deel Lezen en Spellen
Theoretisch deel Motoriek
Theoretisch deel Spraak en taal
Theoretisch deel Wiskunde
Tips bij constructief samenwerken
Tips bij opstellen van maatregelen
Toets Diagnostisch Onderzoek Lezen (TODIO-L)
Toets Diagnostisch Onderzoek Spelling (TODIO-S)
Toets Diagnostisch Onderzoek Wiskunde (TODIO-W)
Uitbreiding van zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Uitbreiding van zorg Cognitief sterk functioneren
Uitbreiding van zorg Cognitief zwak functioneren
Uitbreiding van zorg Gedrag en emotie
Uitbreiding van zorg Lezen en Spellen
Uitbreiding van zorg Motoriek
Uitbreiding van zorg Spraak en taal
Uitbreiding van zorg Wiskunde
Verhoogde zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Verhoogde zorg Cognitief sterk functioneren
Verhoogde zorg Cognitief zwak functioneren
Verhoogde zorg Gedrag en emotie
Verhoogde zorg Lezen en Spellen
Verhoogde zorg Motoriek
Verhoogde zorg Spraak en taal
Verhoogde zorg Wiskunde
Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG)
Verlies en rouw bij kinderen
Vlaamse Test Begrijpend Lezen (VTBL)
Voorbeeld ICF-schema voor gedrags- en emotionele problemen
Vragenlijst executieve functies voor 2- tot 5-jarigen (BRIEF-P)
Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen (BRIEF)
Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders (VGFO)
Vragenlijst over Emotieregulatie bij kinderen en jongeren (FEEL-KJ)
Vragenlijst voor Angst bij Kinderen van 4 tot en met 12 jaar (VAK)
Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK)
Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK)
Waarom is een label hoogbegaafdheid niet meer houdbaar?
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV-NL)
Wechsler intelligence scale for children V (WISC-V-NL)
Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL)
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, fourth edition (WPPSI-IV-NL)
Werken met een handelingsplan in het buitengewoon onderwijs
Werken met een handelingsplan in het gewoon onderwijs
Youth Self Report voor jongeren 11 tot 18 jaar (YSR)
Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit (ZVAH)
Zorgboerderijen
Zorgcontinuüm in de leerlingenbegeleiding