Fase 2 - Uitbreiding van zorg

Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling?
Of wat als school, leerling of ouders niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te leren of zich goed te voelen? Het zorgteam van de school vraagt dan aan de leerling en zijn ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB-team gaat na wat de leerling nodig heeft om te leren. Hiervoor werkt het CLB-team samen met de leerling, zijn ouders en de school.

De leerling of zijn ouders kunnen ook rechtstreeks aankloppen bij het CLB. Het CLB-team bekijkt dan met de leerling of zijn ouders welke zorg nodig is.

Meer informatie over Uitbreiding van Zorg vind je in het Algemeen Diagnostisch Protocol.

Om je als CLB-medewerker samen met jouw team verder te professionaliseren in het doorlopen van het HGD-traject, kan je ook onze Teamtool gebruiken.

Doel

Beter zicht krijgen op het functioneren van een kind  binnen zijn context. Samen met leerling, ouders, schoolteam, CLB en eventueel andere actoren het aanbod beter afstemmen op de zorgvraag van de leerling.

Individuele leerlingenbegeleiding door het CLB kan in deze fase van uitbreiding van zorg verschillende vormen aannemen:

  • een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD-traject) met inbegrip van ICF-CY,
  • informatie- en adviesverstrekking zonder HGD-traject (bv. onderwijsloopbaanbegeleiding),
  • begeleiding
  • samenwerking met een netwerk

Doel HGD-traject

Formuleren van:

  • langetermijnperspectief en concrete, middellange en kortetermijndoelen voor een leerling
  • onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en zijn context
  • handelingsgericht advies dat gedragen wordt door alle betrokkenen
  • afspraken over plannen, handelen en evalueren van dat advies

Op het einde van Fase 2 nodigt het CLB-team leerling, ouders en schoolteam uit voor een adviesgesprek. In dit gesprek wordt besproken:

  • wat de leerling nodig heeft om de leerdoelen te bereiken
  • welke aanpassingen voldoende en redelijk zijn voor school en leerling

Wanneer in de adviesfase van het HGD-traject (Fase 2) blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum ofwel niet redelijk ofwel onvoldoende zijn, wordt overgegaan naar een individueel aangepast curriculum (Fase 3).

Actoren

CLB heeft de regie in nauwe samenwerking met de leerling, de ouders en de school.

Uitbreiding van zorg in de protocollen