Type materiaal Denkkader Protocol Fase Doelgroep
Andere
Beeldmateriaal
Bijlage
Checklist
Diagnostische fiche
Inspiratielijst onderwijsbehoeften
Lectuur
Leeswijzer
Leidraad
Presentatie
Sjabloon
Voorbeeldcasus
Alle type materialen
Faire diagnostiek en kansenbevordering
HGW/HGD
ICF
M-decreet
Rechtspositie en hulpverleningshouding
Zorgcontinuüm
Alle denkkaders
Algemeen Diagnostisch Protocol
Cognitief sterk functioneren
Cognitief zwak functioneren
Gedrag en emotie
Lezen en spellen
Motoriek
Spraak en taal
Wiskunde
Alle protocollen
F0: Brede basiszorg
F1: Verhoogde zorg
F2: Uitbreiding van zorg
F3: IAC
Alle fases
Basis
Secundair
Alle doelgroepen

Wis alle filters

Aantal materialen alfabetisch gerangschikt: 358-Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief sterk functioneren
-Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief zwak functioneren
-Overzicht diagnostisch materiaal Gedrag en Emotie
-Overzicht diagnostisch materiaal Lezen en Spellen
-Overzicht diagnostisch materiaal Motoriek
-Overzicht diagnostisch materiaal Spraak en Taal
-Overzicht diagnostisch materiaal Wiskunde
-Toelichting bij de opmaak en criteria voor diagnostische fiches (2018)
200-Woorden Dictee
3DM Dyscalculie, cognitieve analyse van rekenen
Aanbevelingen beoordelen
Aanpak van een aantal specifieke problemen in het secundair onderwijs
Aanvulling krachtige leeromgeving (wiskunde)
Aanvulling Protocol Motoriek: Criteria Coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) in DSM-5
Aanvulling Protocol Spraak en Taal: Criteria Ontwikkelingsdysfasie (OD) en Kinderafasie
Aanvulling Protocollen: Doelgroepen en vereisten diagnostiek in het M-decreet (april 2019)
ABC-schema
ADHD-monitor
Afbeelding CHC model
Afbeelding CSF Geïntegreerd werkmodel
Afbeelding Zorgcontinuüm
Analytische rekentoetsen voor 1e tot en met 5e leerjaar basisonderwijs
Analytische taaltoetsen
Arktos
Artikel Caleidoscoop Prodia zet de puntjes op de i
Artikel Caleidoscoop: Ontwikkelingsdysfasie en kinderafasie
Artikel Caleidoscoop: Prodia verbouwt en vernieuwt, het Algemeen Diagnostisch Protocol
Autisme- en Verwante stoornissenschaalZ-revisie (AVZ-R)
Autismespecifieke Kwaliteitsevaluatie (ASKe)
Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling)
AVI nieuwe NL versie
AVI oude versie met Vlaamse normen
Basisinformatie bij inschrijving van een anderstalige nieuwkomer
Bayley scales of infant and toddler development III (Bayley-III-NL)
B², Omgaan met autisme . Instrument voor zelfreflectie
Beck Depression Inventory (BDI-II-NL)
Begrippenlijst ADP
Beoordeling van Schoolgedrag (SCHOBL-R)
Bepaling IQchc bij leerlingen met (vermoeden van) bijkomende problematiek
Beschermende factoren bij gedrags-, depressieve en angstproblemen/stoornissen
Beslisboom - schema fase 0
Beslisboom - schema fase 1
Beslisboom - schema fase 2
Beslisboom - schema fase 3
Beslisboom ADP
Beter Samen
Brede basiszorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Brede basiszorg Cognitief sterk functioneren
Brede basiszorg Cognitief zwak functioneren
Brede basiszorg Gedrag en emotie
Brede basiszorg Lezen en Spellen
Brede basiszorg Motoriek
Brede basiszorg Spraak en taal
Brede basiszorg Wiskunde
Breinontwikkeling bij adolescenten - Use it or lose it
BRIEF Gedragsvragenlijst, 5 - 18j
Caregiver-Teacher’s Report Form voor kinderen van 1 ½ – 5 jaar (C-TRF 1 ½ - 5)
CELF preschool-2-NL
CELF-4-NL
Checklist HGD in CLB (PVOC Oost-Vlaanderen)
Checklist schoolweigering
Checklist signalen bij meertalige leerlingen
Child Behavior Checklist voor kinderen van 1 ½ – 5 jaar (CBCL 1 ½ - 5)
Child Behavior Checklist voor kinderen van 6 tot 18 jaar (CBCL 6 - 18)
Children’s Communication Checklist (CCC-2-NL)
Children’s Depression Inventory (CDI)
Children\'s Depression Inventory - 2 (CDI-2)
Cognitieve deelvaardigheden rekenen (CDR)
Cognitieve deelvaardigheden rekenen (CDR, bijlage)
Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen – 5de graad (CDR-5)
Cognitieve ontwikkelingstheorieën
Cognitieve Vaardigheidstest volgens het CHC-model (CoVat-CHC)
Compenseren (Lezen & Spellen)
Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA)
Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK)
Conners’ Rating Scale-Revised / 3e editie (CRS-R / CRS-3)
Criteria Specifieke leerstoornis volgens de DSM
De Klepel Pseudowoordentest Vorm A en B
Diagnostiek dyslexie hoger onderwijs Spellingsvaardigheden
Diagnostiek dyslexie hoger onderwijs Technisch lezen
Diatekst
Differentiërende instructievormen voor leerlingen met wiskundeproblemen
Drie-Minuten-Toets (DMT)
Drie-Minuten-Toets Vlaanderen (DMT-V)
Dyslexie Screening Test (DST)
Dyslexie-dyscalculie voor leerlingen met een verslag in BuO
Eén-minuut-test Vorm A en B (EMT)
Effecten bij het rekenen
Effectief onderwijs
Ernst van probleemgedrag volgens criteria van Rutter
Evaluatiematerialen voor spreek- en taalvaardigheid
Evolutie betreffende diagnostiek leerstoornissen
Executieve functies en mogelijke interventies om de ontwikkeling van executieve functies te bevorderen
Factoren van achterstelling binnen het onderwijs
Faire Diagnostiek
Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Faire diagnostiek van cognitief functioneren
FEEL-KJ
Flowchart Teamtool
Geïntegreerd werkmodel Cognitief Sterk Functioneren
Gedragsvragenlijst voor Kleuters (GVK)
Geheugenproef 15 Woorden
Genormeerde auditieve dictees Einde 1-2-3
Genormeerde Toetsen Lezen en Spellen Bovenklas Lager Onderwijs
Gesprek met de leerling
Gesprek met ouders en leerkrachten
Gespreksvoering met kinderen en jongeren
Gezinsklimaatschaal (GKS-II)
Gl&Schr Test voor gevorderd Lezen en Schrijven
Handelen en Evalueren: Aandachts- en werkhoudingsproblemen en ADHD
Handelen en Evalueren: Angstproblemen en angststoornissen
Handelen en Evalueren: Gedragsproblemen en gedragsstoornissen
Handelen en Evalueren: Problemen in de sociale communicatie en interactie en ASS
Handelen en Evalueren: Stemmingsproblemen en depressieve stoornissen
Handelingsgericht diagnosticeren
Handelingsgericht werken
Herstellend tweegesprek
Het CHC-model
Het drieslagmodel
Het handelingsmodel
HGD-kwaliteitscheck Advies
HGD-kwaliteitscheck Intake
HGD-kwaliteitscheck Integratie-Aanbeveling
HGD-kwaliteitscheck Onderzoek
HGD-kwaliteitscheck Strategie
HGD-oefenformulier Advies
HGD-oefenformulier Intake
HGD-oefenformulier Integratie-Aanbeveling
HGD-oefenformulier Onderzoek
HGD-oefenformulier Strategie
HGD-stramien
HGD-verslag
Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen (HIPIC)
Hypotheses en onderzoeksvragen formuleren
I-Like Basic
I-Like Junior
I-Prefer
I-Study
ICF en HGD versterken elkaar
ICF-schema
IDAA (Interactieve Dyslexietest AmsterdamAntwerpen)
Indicatoren van beleidsvoerend vermogen
Individueel Aangepast Curriculum Algemeen Diagnostisch Protocol
Individueel aangepast curriculum Cognitief zwak functioneren
Individueel aangepast curriculum Lezen en Spellen
Individueel aangepast curriculum Wiskunde
Inspiratielijst onderwijsbehoeften bij ernstige problemen Spraak & Taal
Inspiratielijst onderwijsbehoeften bij vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
Inspiratielijsten voor onderwijsbehoeften (Runeman, 2015)
Instructie voor leerlingen met wiskundeproblemen
Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF-CY)
Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J-2)
Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen (KAIT)
Kenmerken van een depressie
Kennisclip Categoriale classificatie Cognitief sterk functioneren
Kennisclip Categoriale classificatie Cognitief zwak functioneren
Kennisclip CHC-model
Kennisclip Cognitief functioneren
Kennisclip Dimensionele classificatie Cognitief zwak functioneren
Kennisclip Klinisch oordeel
Kennisclip Mindset
Kennisclip Signalen herkennen van cognitief sterk functioneren
Kennisclip Werkmodel Cognitief sterk functioneren
Kinderen stimuleren om een nieuwe taal te verwerven
Klachtenlijst Adolescenten (KLAD)
Klinisch kinderneurologisch onderzoek door de CLB-arts, een invuldocument
Klinisch oordeel bij intellectueel en/of adaptief zwak functioneren
Kortrijkse Rekentest - Revisie 2006 (KRT-R)
Kwaliteit van leven bij personen met een verstandelijke beperking
Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst
Leerlingvolgsysteem LVS – VCLB Wiskunde 1-2
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Lezen 1-2-3
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Lezen: Analyse en Handelen
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Spelling 1-2-3-4-5-6
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Wiskunde 1-2-3-4-5-6
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Wiskunde 1-2-3-4-5-6 – Analyse en Handelen
Leesattitudetest (LAT)
Leesvaardigheidstests (LVT)
Leeswijzer Brede Basiszorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Brede Basiszorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Brede Basiszorg Lezen en Spellen
Leeswijzer Brede Basiszorg Wiskunde
Leeswijzer Uitbreiding van Zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Uitbreiding van Zorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Verhoogde Zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Verhoogde Zorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Verhoogde Zorg Lezen en Spellen
Leeswijzer Verhoogde Zorg Wiskunde
Leidraad taxatie ontwikkelingsproblemen kleuters: motorische ontwikkeling
Leren omgaan met agressie
Leren omgaan met sombere gevoelens
Leuvense Opvoedingsvragenlijst voor Adolescenten
Logopedische problemen
LSP-VO dictee
Mijlpalen in de spraak- en taalontwikkeling
Mindset
Miniwijzer Sociale vaardigheden (OVSG)
Modellen van begaafdheid
Mogelijke interventies bij een leerling met faalangst
Mogelijke interventies bij een leerling met schoolfobie of separatieangststoornis
Mogelijke maatregelen bij cognitief sterk functioneren
Mogelijke maatregelen bij cognitief zwak functioneren
Movement Assessment Battery for Children (ABC-2NL)
Multidimensioneel model verstandelijke beperking AAIDD
N-CDIs (Lijsten voor communicatieve ontwikkeling)
Observeren
Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften formuleren
Ontwikkeling van cognitieve vaardigheden
Operationalisering criterium adaptief gedrag (nov 2018)
Opvoedingsbelasting Vragenlijst (OBVL)
Oriënteringsdictee
Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised (OKIV-R)
Overzicht beheersingsniveaus motorische ontwikkeling
Overzicht ICF-classificatie Motoriek
Overzicht kind- en contextkenmerken
ParentingPracticesQuestionnaireNL
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-NL)
Peernominatie-instrument
PI-dictee
Posttraumatische stress-stoornis
PowerPoint Algemeen Diagnostisch Protocol
PowerPoint Cognitief Functioneren (algemeen)
PowerPoint Cognitief Sterk Functioneren
PowerPoint Cognitief Zwak Functioneren
PowerPoint Lezen & Spellen
PowerPoint Wiskunde
Prestatie motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2)
Procedure voor het bepalen van een Niet-Talige Index bij verschillende intelligentietests (CHC-platform)
Prodiabrief 11 Succesfactoren Professionaliseringsinitiatieven
Prodiabrief 2: Het ADP in vogelvlucht
Prodiabrief 5: Op weg met het nieuwe protocol Lezen & Spellen
Prodiabrief 7: Eerste protocolupdate vanuit M-decreet (mei 2016)
Prodiabrief 9 : Op weg met het nieuwe protocol wiskunde
Protocol Cognitief sterk functioneren
Protocol Cognitief zwak functioneren
Rechtspositie en hulpverleningshouding
Rekenbegrip BL1 in Toetsen Rekenbegrip, twee genormeerde wiskundetoetsen begin en einde eerste leerjaar
Rekenen 1/2/3/4/5, Gewoon lager onderwijs en 1e jaar B-stroom en 1e jaar BuSO
Rekenvaardighedenprofiel
Remediëren (Lezen & Spellen)
Remediëring (wiskunde)
Resilience Scale (RS-nl)
Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS)
Revisie Amsterdamse Kinder intelligentietest 2de editie (RAKIT-2)
Reynell Taalontwikkelingsschalen (RTOS)
RTI-model bij wiskunde
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised (SEO-R)
Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid (SVS)
Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen (SVH)
Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL)
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (SRS)
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen - 2 (SRS-2)
Screeningslijst voor gedragsproblemen in de school (GPS)
Signalen en risicofactoren van motorische problemen n.a.v. consult tweede kleuterklas
Signalen waarbij de hypothese ‘vermoeden van ASS’ kan worden gesteld
SNEL (Spraak- en taal Normen Eerste Lijn)
Snijders Oomen niet-verbale intelligentietest (SON-R 6-40)
Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest Revisie (SON-R 2-8)
Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)
Sociaal en Cognitieve Vaardighedentest (SCVT)
Sociaal-emotionele ontwikkelingstaken per leeftijdsfase
Sociale RedzaamheidschaalZ-interviewversie (SRZ-i)
Soorten gehechtheidsrelaties
Specifieke kenmerken van ontwikkelingsdysfasie in de taalontwikkelingsfasen
Spellingsprincipes en foutenanalyse
Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar (ST 1-6)
Spoedintake bij suïciderisico
Stappenplan Communiceren met jongeren
STICORDI-maatregelen ADHD
STICORDI-maatregelen in bewegingsopvoeding
STICORDI-maatregelen voor leerlingen met ontwikkelingsdysfasie
Stimuleren van de taalontwikkeling in de dagelijkse communicatie bij kinderen met taalontwikkelingsproblemen
Strength & Difficulties Questionnaires (SDQ)
SVL-i / SAQI
Systematische Opsporing van Schrijfmotorische problemen 2 (SOS-2)
Taalstandaard
Tabellen wat en hoe onderzoeken Cognitief sterk functioneren
Tabellen wat en hoe onderzoeken Cognitief zwak functioneren
TAK (Taaltoets Alle Kinderen)
Teacher Report Form voor kinderen 6-18 jaar (TRF)
Tempo Test Rekenen (TTR) 3e graad BSO of KSO
TempoTest Automatiseren (TTA)
Tempotoets Hoofdrekenen begin 5e en 6e leerjaar LO (Tempotoets HR B5/B6)
Test Geautomatiseerd Spellen (TASP)
Test Meten en Metend Rekenen (TMMR)
Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)
TEst voor de DIagnostiek van MATHematische competenties (TEDI-MATH)
Theoretisch deel Algemeen Diagnostisch Protocol
Theoretisch deel Cognitief sterk functioneren
Theoretisch deel Cognitief zwak functioneren
Theoretisch deel Gedrag en emotie
Theoretisch deel Lezen en Spellen
Theoretisch deel Motoriek
Theoretisch deel Spraak en taal
Theoretisch deel Wiskunde
Tips bij opstellen van maatregelen
Toets Begrijpend Lezen Begin 2de en Begin 3de leerjaar LO
Toets Diagnostisch Onderzoek Lezen (TODIO-L)
Toets Diagnostisch Onderzoek Wiskunde (TODIO-W)
Toets Tweetaligheid
Toetsen vraagstukken 1 tot 6: Begin 2de, 3de en 4de leerjaar
Toetsen vraagstukken 1 tot 6: Begin 4de, 5de en 6de leerjaar
Toetsen wiskunde – leerjaar 3 tot en met 6 - 7 toetsen
Twee genormeerde dictees - eind 6de leerjaar LO - begin 1ste leerjaar SO
Twee genormeerde toetsen Rekenen begin 3e - begin 4e leerjaar
Twee Tempotoetsen hoofdrekenen binnen het getallenbereik tot 20
Uitbreiding van zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Uitbreiding van zorg Cognitief sterk functioneren
Uitbreiding van zorg Cognitief zwak functioneren
Uitbreiding van zorg Gedrag en emotie
Uitbreiding van zorg Lezen en Spellen
Uitbreiding van zorg Motoriek
Uitbreiding van zorg Spraak en taal
Uitbreiding van zorg Wiskunde
Utrechtse Getalbegrip Toets Revised (UGT-R)
Verhoogde zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Verhoogde zorg Cognitief sterk functioneren
Verhoogde zorg Cognitief zwak functioneren
Verhoogde zorg Gedrag en emotie
Verhoogde zorg Lezen en Spellen
Verhoogde zorg Motoriek
Verhoogde zorg Spraak en taal
Verhoogde zorg Wiskunde
Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG)
Verlies en rouw bij kinderen
Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS of Vineland-Z)
Vlaamse Test Begrijpend Lezen (VTBL)
Voorbeeld ICF-schema voor gedrags- en emotionele problemen
Voorlopers in Communicatie (ComVoor)
Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO)
Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders (VGFO)
Vragenlijst over Emotieregulatie bij kinderen en jongeren (FEEL-KJ)
Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG)
Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ)
Vragenlijst voor Angst bij Kinderen van 4 tot en met 12 jaar (VAK)
Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK)
Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK)
Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Kinderen (VISK)
Waarom is een label hoogbegaafdheid niet meer houdbaar?
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV-NL)
Wechsler intelligence scale for children V (WISC-V-NL)
Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL)
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, third edition (WPPSI-III-NL)
Werken met een handelingsplan in het buitengewoon onderwijs
Werken met een handelingsplan in het gewoon onderwijs
Wiskunde EL1 in Toetsen Rekenbegrip, twee genormeerde wiskundetoetsen begin en einde eerste leerjaar, onderdeel einde 1e leerjaar
Wiskunde tot 100 - met normen einde 2e en einde 3e leerjaar
Youth Self Report voor jongeren 11 tot 18 jaar (YSR)
Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit (ZVAH)
Zorgboerderijen
Zorgcontinuüm fase 0
Zorgcontinuüm fase 1
Zorgcontinuüm fase 2
Zorgcontinuüm fase 3
Zorgcontinuüm geen fase
Zorgcontinuüm in de leerlingenbegeleiding