Filteren op type materiaal
Filteren op denkkader
Filteren op protocol:
Filteren op fase:
Filteren op doelgroep:
Wis alle filters
Aantal materialen alfabetisch gerangschikt: 329

-Overzicht diagnostisch materiaal Gedrag en Emotie
-Overzicht diagnostisch materiaal Lezen en Spellen
-Overzicht diagnostisch materiaal Motoriek
-Overzicht diagnostisch materiaal Spraak en Taal
-Overzicht diagnostisch materiaal Wiskunde
200-Woorden Dictee
3DM Dyscalculie, cognitieve analyse van rekenen
Aanbevelingen beoordelen
Aanpak van een aantal specifieke problemen in het secundair onderwijs
Aanvulling krachtige leeromgeving (wiskunde)
Aanvulling Protocol Motoriek: Criteria Coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) in DSM-5
Aanvulling Protocol Spraak en Taal: Criteria Ontwikkelingsdysfasie (OD) en Kinderafasie
Aanvulling Protocol Verstandelijke Beperking: operationalisering criterium adaptief gedrag (nov 2018)
Aanvulling Protocollen: Doelgroepen en vereisten diagnostiek in het M-decreet (maart 2018)
ABC-schema
ADHD-monitor
Afbeelding Zorgcontinuüm
Analytische rekentoetsen voor 1e tot en met 5e leerjaar basisonderwijs
Analytische taaltoetsen
Arktos
Artikel Caleidoscoop Prodia zet de puntjes op de i
Artikel Caleidoscoop: De I van IQ - IQ voor slimmies
Artikel Caleidoscoop: Het IQ van Marjolein: IQ voor dummies
Artikel Caleidoscoop: Prodia verbouwt en vernieuwt, het Algemeen Diagnostisch Protocol
Artikel Caleidoscoop: Protocollering van diagnostiek - Het protocol bij vermoeden van hoogbegaafdheid
Autisme- en Verwante stoornissenschaalZ-revisie (AVZ-R)
Autisme-kijkwijzer
Autismespecifieke Kwaliteitsevaluatie (ASKe)
Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling)
AVI nieuwe NL versie
AVI oude versie met Vlaamse normen
Basisinformatie bij inschrijving van een anderstalige nieuwkomer
Bayley scales of infant and toddler development III (Bayley-III-NL)
Bayley Scales of Infant Development-II (BSID-II)
B², Omgaan met autisme . Instrument voor zelfreflectie
Beck Depression Inventory (BDI-II-NL)
Begrippenlijst ADP
Beoordeling van Schoolgedrag (SCHOBL-R)
Beschermende factoren bij gedrags-, depressieve en angstproblemen/stoornissen
Beslisboom - schema fase 0
Beslisboom - schema fase 1
Beslisboom - schema fase 2
Beslisboom - schema fase 3
Beslisboom ADP
Beslisboom instrumenten adaptief gedrag (B. Maes, I. Noens & J. Maljaars, mei 2017)
Beter Samen
Brede basiszorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Brede basiszorg Gedrag en emotie
Brede basiszorg Hoogbegaafdheid
Brede basiszorg Lezen en Spellen
Brede basiszorg Motoriek
Brede basiszorg Spraak en taal
Brede basiszorg Verstandelijke beperking
Brede basiszorg Wiskunde
Breinontwikkeling bij adolescenten - Use it or lose it
BRIEF Gedragsvragenlijst, 5 - 18j
Caregiver-Teacher’s Report Form voor kinderen van 1 ½ – 5 jaar (C-TRF 1 ½ - 5)
CELF-4-NL (Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen)
CELFPRESCHOOL2NL (Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen)
CHC-model en intelligentie
Checklist HGD in CLB (PVOC Oost-Vlaanderen)
Checklist schoolweigering
Checklist signalen bij meertalige leerlingen
Child Behavior Checklist voor kinderen van 1 ½ – 5 jaar (CBCL 1 ½ - 5)
Child Behavior Checklist voor kinderen van 6 tot 18 jaar (CBCL 6 - 18)
Children’s Communication Checklist (CCC-2-NL)
Children’s Depression Inventory (CDI)
Children\'s Depression Inventory - 2 (CDI-2)
Cognitieve deelvaardigheden rekenen (CDR)
Cognitieve deelvaardigheden rekenen (CDR, bijlage)
Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen – 5de graad (CDR-5)
Cognitieve Vaardigheidstest volgens CHC-model Basisversie (CoVat-CHC)
Compenseren (Lezen & Spellen)
Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA)
Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK)
Conners’ Rating Scale-Revised / 3e editie (CRS-R / CRS-3)
Criteria Specifieke leerstoornis volgens de DSM
De Klepel Pseudowoordentest Vorm A en B
Diagnostiek dyslexie hoger onderwijs Spellingsvaardigheden
Diagnostiek dyslexie hoger onderwijs Technisch lezen
Diatekst
Differentiërende instructievormen voor leerlingen met wiskundeproblemen
Drie-Minuten-Toets (DMT)
Drie-Minuten-Toets Vlaanderen (DMT-V)
Dyslexie Screening Test (DST)
Dyslexie-dyscalculie voor leerlingen met een verslag in BuO
Eén-minuut-test Vorm A en B (EMT)
Effecten bij het rekenen
Ernst van probleemgedrag volgens criteria van Rutter
Evaluatiematerialen voor spreek- en taalvaardigheid
Evolutie betreffende diagnostiek leerstoornissen
Executieve functies en mogelijke interventies om de ontwikkeling van executieve functies te bevorderen
Factoren van achterstelling binnen het onderwijs
Faire Diagnostiek
Gedragsvragenlijst voor Kleuters (GVK)
Genormeerde auditieve dictees Einde 1-2-3
Genormeerde Toetsen Lezen en Spellen Bovenklas Lager Onderwijs
Gentse Acculturatieschaal (GACS)
Gesprek met de leerling
Gesprek met ouders en leerkrachten
Gespreksvoering met kinderen en jongeren
Gezinsklimaatschaal (GKS-II)
Gl&Schr Test voor gevorderd Lezen en Schrijven
Groeiboek Zorg- en volgsysteem kleuters - Domeinboek Denkontwikkeling
Handelen en Evalueren: Aandachts- en werkhoudingsproblemen en ADHD
Handelen en Evalueren: Angstproblemen en angststoornissen
Handelen en Evalueren: Gedragsproblemen en gedragsstoornissen
Handelen en Evalueren: Problemen in de sociale communicatie en interactie en ASS
Handelen en Evalueren: Stemmingsproblemen en depressieve stoornissen
Handelingsgericht diagnosticeren
Handelingsgericht werken
Handelingsgerichte intakevragenlijst
Herstellend tweegesprek
Het drieslagmodel
Het handelingsmodel
HGD-oefenformulier Advies
HGD-oefenformulier Intake
HGD-oefenformulier Integratie-Aanbeveling
HGD-oefenformulier Onderzoek
HGD-oefenformulier Strategie
HGD-stramien
HGD-verslag
Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen (HIPIC)
Hypotheses en onderzoeksvragen formuleren
ICF en HGD versterken elkaar
ICF-schema
IDAA (Interactieve Dyslexietest AmsterdamAntwerpen)
Indicatoren van beleidsvoerend vermogen
Individueel Aangepast Curriculum Algemeen Diagnostisch Protocol
Individueel aangepast curriculum Lezen en Spellen
Individueel aangepast curriculum Wiskunde
Inspiratielijst onderwijsbehoeften bij ernstige problemen Spraak & Taal
Inspiratielijst onderwijsbehoeften bij vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
Inspiratielijsten voor onderwijsbehoeften (Runeman, 2015)
Instructie voor leerlingen met wiskundeproblemen
Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF-CY)
Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J-2)
KAIT- Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen
Kenmerken van een depressie
Kijkwijzers Pameijer
Kinderen stimuleren om een nieuwe taal te verwerven
Klachtenlijst Adolescenten (KLAD)
Kleuters met extra zorg – wiskundige initiatie
Kleuters Veilig Oversteken
Klinisch kinderneurologisch onderzoek door de CLB-arts, een invuldocument
Kortrijkse Rekentest - Revisie 2006 (KRT-R)
Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst
Leerlingvolgsysteem bewegen en sport
Leerlingvolgsysteem LVS – VCLB Wiskunde 1-2
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Lezen 1-2-3
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Lezen: Analyse en Handelen
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Spelling 1-2-3-4-5-6
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Wiskunde 1-2-3-4-5-6
Leerlingvolgsysteem LVS-VCLB Wiskunde 1-2-3-4-5-6 – Analyse en Handelen
Leesattitudetest (LAT)
Leesvaardigheidstests (LVT)
Leeswijzer Brede Basiszorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Brede Basiszorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Brede Basiszorg Hoogbegaafdheid (Proeftuin Gent)
Leeswijzer Brede Basiszorg Lezen en Spellen
Leeswijzer Brede Basiszorg Wiskunde
Leeswijzer Uitbreiding van Zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Uitbreiding van Zorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Uitbreiding van Zorg Hoogbegaafdheid (Proeftuin Gent)
Leeswijzer Verhoogde Zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Leeswijzer Verhoogde Zorg Gedrag & Emotie (PVOC PSF)
Leeswijzer Verhoogde Zorg Hoogbegaafdheid (Proeftuin Gent)
Leeswijzer Verhoogde Zorg Lezen en Spellen
Leeswijzer Verhoogde Zorg Wiskunde
Leidraad taxatie ontwikkelingsproblemen kleuters: motorische ontwikkeling
Leidraad voor Taxatie van Ontwikkelingsproblemen bij kleuters
Leren omgaan met agressie
Leren omgaan met sombere gevoelens
Logopedische problemen
LSP-VO dictee
Materialen ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid
Mijlpalen in de spraak- en taalontwikkeling
Miniwijzer Sociale vaardigheden (OVSG)
Mogelijke interventies bij een leerling met faalangst
Mogelijke interventies bij een leerling met schoolfobie of separatieangststoornis
Movement Assessment Battery for Children (ABC-2NL)
N-CDIs (Lijsten voor communicatieve ontwikkeling)
Observeren
Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften formuleren
Oriënteringsdictee
Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised (OKIV-R)
Overzicht beheersingsniveaus motorische ontwikkeling
Overzicht ICF-classificatie Motoriek
Overzicht instrumenten adaptief gedrag (B. Maes, I. Noens & J. Maljaars, mei 2017)
Overzicht kind- en contextkenmerken
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-NL)
Peernominatie-instrument
PI-dictee
Posttraumatische stress-stoornis
Powerpoint Presentatie ADP
Powerpoint Presentatie Lezen & Spellen
Powerpoint Presentatie Wiskunde
Prestatie motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2)
Prodecure voor het bepalen van een Niet-Talige Index bij verschillende intelligentietests (CHC-platform)
Prodiabrief 11 Succesfactoren Professionaliseringsinitiatieven
Prodiabrief 2: Het ADP in vogelvlucht
Prodiabrief 5: Op weg met het nieuwe protocol Lezen & Spellen
Prodiabrief 7: Eerste protocolupdate vanuit M-decreet
Prodiabrief 9 : Op weg met het nieuwe protocol wiskunde
Profielen van hoogbegaafde leerlingen
Rechtspositie en hulpverleningshouding
Rekenbegrip BL1 in Toetsen Rekenbegrip, twee genormeerde wiskundetoetsen begin en einde eerste leerjaar
Rekenen 1/2/3/4/5, Gewoon lager onderwijs en 1e jaar B-stroom en 1e jaar BuSO
Rekenvaardighedenprofiel
Remediëren (Lezen & Spellen)
Remediëring (wiskunde)
Resilience Scale (RS-nl)
Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS)
Reynell Taalontwikkelingsschalen (RTOS)
RTI-model bij wiskunde
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised (SEO-R)
Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid (SVS)
School Attitude Questionnaire Internet (SAQI)
Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen (SVH)
Schoolvragenlijst (SVL)
Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL)
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (SRS)
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen - 2 (SRS-2)
Screeningslijst voor gedragsproblemen in de school (GPS)
Signalen en risicofactoren van motorische problemen n.a.v. consult tweede kleuterklas
Signalen waarbij de hypothese ‘vermoeden van ASS’ kan worden gesteld
Signalering van hoogbegaafden die onderpresteren
Signalering van hoogbegaafdheid
SNEL (Spraak- en taal Normen Eerste Lijn)
Snijders Oomen niet-verbale intelligentietest (SON-R 6-40)
Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest (SON-R 5;6j-17j)
Snijders-Oomen Niet-Verbale IntelligentietestRevisie (SON-R 2;6j-7;11j)
Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)
Sociaal en Cognitieve Vaardighedentest (SCVT)
Sociaal-emotionele ontwikkelingstaken per leeftijdsfase
Sociale Redzaamheidschaal (SRZ)
Sociale Redzaamheidschaal Plus voor hoger niveau (SRZ-P)
Sociale RedzaamheidschaalZ-interviewversie (SRZ-i)
Soorten gehechtheidsrelaties
Specifieke kenmerken van ontwikkelingsdysfasie in de taalontwikkelingsfasen
Spellingsprincipes en foutenanalyse
Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar (ST 1-6)
Spoedintake bij suïciderisico
Stappenplan Communiceren met jongeren
STICORDI-maatregelen ADHD
STICORDI-maatregelen in bewegingsopvoeding
STICORDI-maatregelen voor leerlingen met ontwikkelingsdysfasie
Stimuleren van de taalontwikkeling in de dagelijkse communicatie bij kinderen met taalontwikkelingsproblemen
Strength & Difficulties Questionnaires (SDQ)
Systematische opsporing van schrijfmotorische problemen (SOS)
Systematische Opsporing van Schrijfmotorische problemen 2 (SOS-2)
Taalstandaard
TAK (Taaltoets Alle Kinderen)
Teacher Report Form voor kinderen 6-18 jaar (TRF)
Tempo Test Rekenen (TTR) 3e graad BSO of KSO
TempoTest Automatiseren (TTA)
Tempotoets Hoofdrekenen begin 5e en 6e leerjaar LO (Tempotoets HR B5/B6)
Test Geautomatiseerd Spellen (TASP)
Test Meten en Metend Rekenen (TMMR)
Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)
TEst voor de DIagnostiek van MATHematische competenties (TEDI-MATH)
Theoretisch deel Algemeen Diagnostisch Protocol
Theoretisch deel Gedrag en emotie
Theoretisch deel Hoogbegaafheid
Theoretisch deel Lezen en Spellen
Theoretisch deel Motoriek
Theoretisch deel Spraak en taal
Theoretisch deel Verstandelijke beperking
Theoretisch deel Wiskunde
Tips bij opstellen van maatregelen
Toelichting bij de opmaak en criteria voor diagnostische fiches (2018)
Toets Begrijpend Lezen Begin 2de en Begin 3de leerjaar LO
Toets Diagnostisch Onderzoek Lezen (TODIO-L)
Toets Diagnostisch Onderzoek Wiskunde (TODIO-W)
Toets Tweetaligheid
Toetsen vraagstukken 1 tot 6: Begin 2de, 3de en 4de leerjaar
Toetsen vraagstukken 1 tot 6: Begin 4de, 5de en 6de leerjaar
Toetsen wiskunde – leerjaar 3 tot en met 6 - 7 toetsen
Twee genormeerde dictees - eind 6de leerjaar LO - begin 1ste leerjaar SO
Twee genormeerde toetsen Rekenen begin 3e - begin 4e leerjaar
Twee Tempotoetsen hoofdrekenen binnen het getallenbereik tot 20
Uitbreiding van zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Uitbreiding van zorg Gedrag en emotie
Uitbreiding van zorg Hoogbegaafdheid
Uitbreiding van zorg Lezen en Spellen
Uitbreiding van zorg Motoriek
Uitbreiding van zorg Spraak en taal
Uitbreiding van zorg Verstandelijke beperking
Uitbreiding van zorg Wiskunde
Utrechtse Getalbegrip Toets Revised (UGT-R)
Verhoogde zorg Algemeen Diagnostisch Protocol
Verhoogde zorg Gedrag en emotie
Verhoogde zorg Hoogbegaafdheid
Verhoogde zorg Lezen en Spellen
Verhoogde zorg Motoriek
Verhoogde zorg Spraak en taal
Verhoogde zorg Verstandelijke beperking
Verhoogde zorg Wiskunde
Verlies en rouw bij kinderen
Verrijkingsmateriaal voorwaarden
Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS of Vineland-Z)
Vineland Screener 0 – 6 jaar
Vlaamse Test Begrijpend Lezen (VTBL)
Voorbeeld ICF-schema voor gedrags- en emotionele problemen
Voorlopers in Communicatie (ComVoor)
Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO)
Vragenlijst over Emotieregulatie bij kinderen en jongeren (FEEL-KJ)
Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG)
Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ)
Vragenlijst voor Angst bij Kinderen van 4 tot en met 12 jaar (VAK)
Vragenlijst voor de leerling (hoogbegaafdheid)
Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK)
Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK)
Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Kinderen (VISK)
Wechsler Adult Intelligence Scale IV NL (WAIS-IV-NL)
Wechsler Adult Intelligence Scale, third edition (WAIS III)
Wechsler Intelligence Scale for Children-derde editie NL, (WISC III-NL)
Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL)
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence revised (WPPSI-R)
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, third edition (WPPSI-III)
Werken met een handelingsplan in het buitengewoon onderwijs
Werken met een handelingsplan in het gewoon onderwijs
Wiskunde EL1 in Toetsen Rekenbegrip, twee genormeerde wiskundetoetsen begin en einde eerste leerjaar, onderdeel einde 1e leerjaar
Wiskunde tot 100 - met normen einde 2e en einde 3e leerjaar
Youth Self Report voor jongeren 11 tot 18 jaar (YSR)
Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit (ZVAH)
Zelfregulatie in het onderwijs (ZO!)
Zorgboerderijen
Zorgcontinuüm in de leerlingenbegeleiding